Usługi księgowe

Zajmujemy się kompleksową obsługą księgową i podatkową podmiotów gospodarczych. Oferujemy wiedzę i 25 letnie doświadczenie. Skorzystaj z niej! 

Certyfikat księgowy nr 43677

wydany przez Ministra Finansów

Polityka prwatności

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ANDRZEJ DĄBROWSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AND3  ANDRZEJ DĄBROWSKI USŁUGI RACHUNKOWO – KSIĘGOWE z siedzibą w Opolu 45-627, przy ul. Rzecznej 3,e-mail: biuro@and3.pl.

 

  1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie:

– umowy (w celu jej realizacji) – art. 6 ust. 1 pkt b) RODO,

– prawnie uzasadnionych interesów Administratora (m.in. w celach archiwalnych, dowodowych) – art. 6 ust. 1 pkt f) RODO,

– przepisów prawa gdy przetwarzanie jest niezbędne

– do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (m.in. w celu prowadzenia rachunkowości)- art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.

 

  1. Okres przechowywania danych osobowych:

– Pani/ Pana dane wynikające z umowy przetwarzane będą tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora danych,

– dane wykorzystywane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, przetwarzane będą aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania,

– dane przetwarzane na podstawie przepisów prawa będą przetwarzane tak długo, jak to wynika z przepisów prawa.

 

  1. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, ich niepodanie spowoduje, że zawarcie umowy będzie niemożliwe.5. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione innym podmiotom: informatykowi, dostawcom oprogramowania, firmom hostingowym – na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. W przypadku zlecenia usługi rozliczenia podatku dochodowego w kraju zamieszkania podatnika dane przekazane będą do właściwego urzędu skarbowego. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym innym odbiorcom niż ww.

 

  1. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 

  1. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. Co dodanych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (ze względu na szczególną Pani/Pana sytuację) – art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

  1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

  1. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

AND3 Andrzej Dąbrowski

Usługi Rachunkowo – Księgowe

Certyfikat księgowy nr 43677

wydany przez Ministra Finansów

Biuro

ul. Rzeczna 3, 45-627 Opole

NIP: 7541370120
REGON: 381658520

Kontakt

+48 693 126 144

biuro@and3.pl